شرکت مازند
Login
  • Boxed
  • Widescreen


ميخهای  دنده ای و مته ای توسکا در قطرهای 2.10 الی 3.80 ميليمتر وطولهای 38 الی 90 ميليمتر در بسته بنديهای 25 کيلوگرمی جهت استحکام بالای اتصالات چوبی در مکانهای غير مجهز به سيستمهای اتوماسيون بادی مورد استفاده قرار می گيرند.

Copyrights ©2014: Mazand Metal Industries Co
Powered By Sepand Data